YearModelRecommendedAlternativeTechnology
2003>TF, ZR + ZT646SMF
1980>MGB622638SMF