YearModelRecommendedAlternativeTechnology
Proton Saga646SMF
2010>Proton Persona646SMF
2010>Startia Neo 1.6 GLX628SMF
2005>Proton Savvy all Models628636SMF
2005>Proton Satria Neo 1.6628636SMF
2005>Proton Gen.2 all Models628636SMF