YearModelRecommendedAlternativeTechnology
2013>XV 2.0615SMF
2010>Outback Diesel & 3.6R638SMF
2010>Subaru Tribeca646SMF
Subaru Outback all Models639634SMF
Subaru Legacy all Models639634SMF
Subaru Impreza all Models615630SMF
Subaru Forester all Models649639SMF
Subaru B9 Tribeca AT*631SMF
Some Models636SMF
1995>Impreza, Legacy, Forester, Outback634SMF