YearModelRecommendedAlternativeTechnology
1997 ONDAF 85 and 95689 x 2SMF
1997 ONDAF 45 and 50674 x 2SMF
1997 ONEndurer Bus628 x 2SMF
1997 ONMaxi 320 Diesel Bus628SMF
1997 ONLDV Convoy and LDV 400628SMF
1994 ONDAF 17-290341 x 2SMF
1994 ONAAD 18-140683 x 2SMF