YearModelRecommendedAlternativeTechnology
1969-71TG4, TG6, TG8675 x 2SMF
1968-69Mammoth Major, Mandator675SMF
1967-892G6, 3G6333 x 4Vented