YearModelRecommendedAlternativeTechnology
1997 ONCoastal671 x 2SMF