YearModelRecommendedAlternativeTechnology
2010>XF105.460 All687 x 2SMF
2010>CF85.410687 x 2SMF
2002>45LF, 55LF675 x 2SMF
2002>95XF, 85CF, 85LF692 x 2SMF
1995>85/360 ATI, 95/430 ATI689 x 2SMF
1968-70Models All638SMF