YearModelRecommendedAlternativeTechnology
1988 ON4000 S108R688 x 2SMF