YearModelRecommendedAlternativeTechnology
2005>9800793 x 4SMF
2004>7600 Highway793 x 3SMF
2004>7400 ER793 x 3SMF
1997 ONEagle Range793 x 4SMF
1995 ONNew Series674 x 2SMF
9400 NS, 9400 S, 9700SMF
1993 ON2000D, F2000D, 210D, F210D328 x 2Vented
1983-851850D, 1890D333 x 2Vented
SF 2670 with Formula 300 4 x 2SMF
SF 2650 with DT 466 B 4 x 2SMF
SF 2670 with Formula 300 6 x 4SMF
SF 2650 with D7 466 B 6 x 4SMF
SF 2670 with ADE 407 6 x 4SMF
SF 2650 with ADE 407 6 x 4SMF
1981-83S 2670 with ADE 407 Turbo 4 x 2674 x 3SMF
1981-83ACCO C Series333 x 2Vented
SF2630 with D7 466 B 4 x 2SMF
SF2630 with D7 466 B 6 x 4SMF
SF2670 with Formula 300 6 x 4SMF
SF2670 with Formula 350 6 x 4SMF
SF2670 with ADE 4 x 2SMF
SF2670 with ADE 6 x 4SMF
1980-83SF2650 with ADE 407 6 x 4650 x 3SMF
1976-83Paystar EEV F5070-350, EEV F5070-400333 x 2Vented
1973-83ACCO 1600, 1800 Series333 x 2v