YearModelRecommendedAlternativeTechnology
ADD LDV628SMF
ADD 18-140683 x 2SMF
1995 ONDAF 17 – 290341 x 2Vented
DAF 85,95689 x 2SMF
1994 ONDAF 45, 50674 x 2SMF
1985-86Bus Range328 x 4341 x 4Vented
1983-851614 Economy B5689 x 2SMF
1983-851612/2412674 x 2SMF
1981-851614/1617/121/1414/2421/241675 x 2SMF
1981-851410/1412/2212671 x 2SMF
1309MSMF
1976-81154, 270, 255, Boxer, 708, 1009, 1209, 1219M, 1211M, 1311M675SMF