YearModelRecommendedAlternativeTechnology
2010>FMX 440696 x 2SMF
2006>FM 400, FH 440, FH 440 and FH 480696 x 2SMF
1994 ONB7 and B10 Bus Range and B12 Coach Range689 x 2SMF
1994 ONF12689 x 2SMF