YearModelRecommendedAlternativeTechnology
2013>Spark Pronto 1.3621SMF
2010>Corsa Diesel651SMF
2010>Corsa Petrol All628646SMF
Lumina, Lumina SS638SMF
2004>Blazer639621SMF
1997>El Toro, Nomad, C31, K20, 4 x 4622SMF
1974-80L.U.V Imported622638SMF
1972-77L.U.V Local Manufacture630634SMF
1972-77Cyl630634SMF
1955>All American, Australian C & K Series 6 & 8622638SMF