YearModelRecommendedAlternativeTechnology
2009>H1 All650SMF
2007>Hyundai H100 Diesel650SMF
Mini Bus, Van H100 LDV622SMF
1997>2.6 ID Panelwagon650SMF
1997>2.5 & 2.6 iDT674SMF