YearModelRecommendedAlternativeTechnology
2007>K2700 Workhorse650SMF
Pregio622SMF
2005>K2700 LDV650SMF