YearModelRecommendedAlternativeTechnology
2012>BT 50 3.2 TDI668SMF
2012>BT 50 2.5 Petrol650638SMF
2012>BT 50 2.2651668SMF
2007>BI50 Petrol & Diesel all Models650SMF
2000>Drifter all Models Petrol622638SMF
2000>Drifter all Models Diesel650SMF
1998>2500 Turbo Diesel All650SMF
1998>1800, 2000 LDV Models622638SMF
1995>B3000, Magnum & 4 x 4 all V6 Models622638SMF
1994>Rustler all Models628618SMF
1991>Marathon 2.2622638SMF
1988>Drifter 2.6 4 x 4621639SMF
1986-94Rustler 1600628646SMF
1986-94Rustler 1400618628SMF
1984-93B Series 1600 & 2000622638SMF
1983-86B2200 Diesel674SMF
1981-91B1800622638SMF
1981-84B1600631SMF
1979-86E3000, T3000680685SMF
1976-80E2000622638SMF