YearModelRecommendedAlternativeTechnology
2004>New Corsa Diesel628646SMF
2004>New Corsa Petrol618SMF
2001>Zafira652SMF
1997>Corsa Utility 1600i, 1600is, 1700 Diesel628646SMF
1997>Corsa Utility 1300i, 1400i618628SMF