YearModelRecommendedAlternativeTechnology
2000>8LWB & Super 8658SMF