YearModelRecommendedAlternativeTechnology
2012>V40 T3652SSM
2011>Volvo XS60652SSM
2011>Volvo S60 D3668SSM
2011>Volvo S40 & S60652SSM
2011>Volvo C30 D2652SSM
2010>Volvo XC70652SSM
2010>Volvo XC60652646SSM
2010>Volvo V50652SMF
2007>Volvo XC90 all Models668SMF
2007>Volvo S80 all Models646652SMF
2007>Volvo S60 all Models646652SMF
2007>Volvo S40 T5 Geartronic646652SMF
2007>Volvo S40 all Models646652SMF
2007>Volvo C70 all Models652SMF
2007>Volvo C30 all Models646SMF
2005>Diesel668SMF
2005>XC 90 all Models652SMF
2005>XC 70 all Models652SMF
2004>Models All652SMF
1997>S40, S60, S70, S80, S90, V40, V70, C70652646SMF
1994>850, 950, 960646SMF