YearModelRecommendedAlternativeTechnology
70/56, 72/86, 80/66674SMF
55/56, 55/86, 60/86674SMF
M100, M115, M135, M160658 x 2SMF
115/90, 140/90, 160/90692SMF
90/90, 100/90, 110/90692SMF
1984>55/46, 70/66, 80/60674SMF