YearModelRecommendedAlternativeTechnology
6500, 7000, Series 754, 1164, 4500, F4500685SMF
1966-93Major 4000, 5000 Series685SMF
1965Fordson Dexta658 CVSMF