YearModelRecommendedAlternativeTechnology
485, 588, 685, 785674SMF
1981-841056, 1086, 6588333 x 2Vented
684RC, 684A, 685RC, 785(AC), 5088, 4786SMF
1981-84284D, 485, 533, 533E, 533V, 633E, 685A674SMF
1979-84331, 1420, 1440, 1460, 1480674SMF
1978-811055333 x 2Vented
1978-87384, 484, 584, 684, 784, 3588, 4786674SMF