YearModelRecommendedAlternativeTechnology
250/275622SMF
330, 336, 169622SMF
55, 240, 186, 276630SMF